درمان مجدد ریشه

درمان مجدد

در برخی موارد، ممکن است درمان ریشه موفقیت آمیز نباشد. از شایع ترین دلایل این مسئله می توان به وجود کانال دندانی درمان نشده، کانال های دندانی دارای انحنای شدید که به خوبی تمیز نشده اند، وجود ترک روی دندان، مناسب نبودن پرکردگی داخل ریشه ،دیر قرار دادن پرگردگی تاجی و یا وجود پرکردگی تاجی نامناسب اشاره کرد . در این موارد دندان نیازمند درمان مجدد ریشه می باشد. این مسئله ممکن است سال ها بعد از درمان ریشه ی اولیه و ایجاد درد مجدد روی دندان و یا به طور اتفاقی در معاینات روتین دندانپزشکی بعدی کشف شود. درمان های مجدد ریشه به دلیل پیچیدگی کار عموماٌ توسط متخصص اندودانتیکس انجام می شود.

مراحل انجام کار

برای درمان مجدد،پس از بررسی رادیوگرافی ارزیابی مشکلات احتمالی ، دندان دوباره باز شده و به کانال ها دسترسی ایجاد می شود، مواد پرکردگی قبلی به طور کامل برداشته شده و سپس دندانپزشک با توجه به شرایط دندان و علت احتمالی شکست درمان قبلی، به حل کردن مشکل موجود می پردازد. پس از برطرف شدن مشکل قبلی، دندان برای بار دیگر به طور کامل پاکسازی شده و ماده ی پرکردگی جدید داخل کانال های ریشه قرار داده می شود.بعد این مراحل دندان برای قرار دادن ترمیم دوباره تاج آماده می باشد.