پرسنل ما

 
دکتر ایمان بلورچی

Endodentix Specialist

متخصص اندودانتیکس


 
 

خانم لیلا مرندی

Oral Hygienist and Supervisor

بهداشت کار دهان و دندان، سوپروایزر


 
 
 
20200805_140000